در گفت و گو با خبرگزاری ایرنا؛
شاهو ناصری: کسب سهمیه المپیک امکان پذیر است