شگفتی نمایندگان فدراسیون جهانی پس از بازدید پیست المپیک توکیو