فدراسیون جهانی بادبانی احمد احمدی را به مسابقات کاپ جهانی دعوت کرد