مجمع عمومی هیات خراسان شمالی با ریاست علیرضا سهرابیان برگزار شد