مسابقات قهرمانی کشور کانوپولو بانوان با قهرمانی مازندران به پایان رسید