هیات استان ایلام

ایوب رشنوادی

رئیس هیات


زهرا سالکی

دبیر


روشنا سلیمی

نائب رئیس


کلاس های آموزشی