هیات استان بوشهر

مهدی زارعی

رئیس هیات

0772541072


خانم کیارخ بزرگزاده

نایب رئیس بانوان


غلام رضا حسینی

دبیر


کلاس های آموزشی