هیات استان تهران

سلمان خدادادی

رئیس هیات


خانم عبدالملکی

نایب رئیس بانوان


ساسان شجاعی

دبیر


کلاس های آموزشی