هیات استان خراسان رضوی

جلال قسمتی

رئیس هیات

09155119367


مریم پیل تن

نایب رییس بانوان

09151246215


حمید ظهوری

دبیر هیأت

09155199242


نشانی دفتر هیات

مشهد، بلوار سجاد، مجموعه ورزشی سجاد
کلاس های آموزشی