هیات استان زنجان

غفور حمیدی

رئیس هیات


خانم مهسا جاور

نایب رئیس


رضا محمدی

دبیر


کلاس های آموزشی