هیات استان قزوین

مسعود بهرامی

رئیس هیات

02833379271


مهرنوش مهنگار

نایب رئیس بانوان


آقا ممتازی

دبیر


کلاس های آموزشی