هیات استان همدان

محمد ضروری

رئیس هیات


خانم زنگنه

نایب رئیس بانوان


آقای مهدی صمدی

نایب رئیس


آقای حسن صمدی

دبیر


کلاس های آموزشی