هیات قایقرانی استان قم تاسیس شد؛ ولی سرپرست هیات قم و غفارزاده سرپرست هیات آذربایجان شرقی شدند