عبداله سمامی با حکم رئیس فدراسیون به عنوان سرپرست کمیته امور حقوقی و انضباطی منصوب شد