پریسا احمدی ملی پوش روئینگ: امیدوارم با انتخاب سهرابیان مسیر رشد قایقرانی هموارتر شود