پنجمین اردوی تیم ملی روئینگ آقایان و بانوان برگزار می شود