به میزبانی دریاچه آزادی،
پنجمین اردوی تیم ملی پاراکانو برگزار می شود