به میزبانی دریاچه آزادی؛
چهارمین اردوی تدارکاتی تیم ملی پاراکانو برگزار می شود