به میزبانی 3 استان کشور؛
کمپ توسعه و گسترش اسلالوم برگزار شد