اولین اردوی تدارکاتی تیم ملی روئینگ بانوان جوانان برگزار شد