نتایج روز دوم مسابقات قهرمانی جهان آبهای آرام و پارا کانو مشخص شد