به میزبانی دریاچه آزادی؛
هشتمین اردوی تیم ملی پاراکانو برگزار می شود