نهمین اردوی تدارکاتی تیم ملی پاراکانو برگزار می شود