احمد احمدی در گفت و گو با ایسنا: دو ماه در اسپانیا قرنطینه ام