حضور احمد احمدی در وبینارهای کنفدراسیون بادبانی آسیا