عباس صیادی: میزبان خوبی برای اردوی تیم ملی خواهیم بود