آرش بصارت دار: آنچه از اساتید آموختم را در اختیار شاگردانم می گذارم