کنگره کانوئینگ آسیا/ گزارش سهرابیان درباره وضعیت قایقرانی و آغاز طرح تحقیق و پژوهش در ایران