با هدف حضور در مسابقات قهرمانی جهان؛
احمد دنیامالی به مجارستان سفر می‌کند