مقام سوم احمد احمدی در مسابقات بین المللی بادبانی فرانسه