تمرینات احمد احمدی با مربی اهل لیتوانی در مسیر کسب سهمیه المپیک