احمدرضا طالبیان پس از اولین تجربه مربیگری‌اش؛
امیدوارم در مربیگری مفید باشم