علی آقامیرزایی: تعویق المپیک کار ورزشکاران را سخت تر کرد