علی آقامیرزایی: هدفم این است که بهترین نفر ایران باشم و در انتخابی شرکت کنم