علی قلم‌سیاه: برنامه بلندمدت شرایط پیشرفت قایقرانی را فراهم می کند