امین آغنده: باید با حفظ روحیه تمریناتمان را ادامه دهیم