تقدیر پدر صلح ایران از فعالیت های انسان دوستانه قایقرانان