علی آقامیرزایی: کار سختی در انتخابی المپیک در پیش داریم