عادل مجللی: همه تلاشم را به کار می گیرم تا روز به روز بهتر باشم