علی محمدزاده: تمریناتمان با قدرت در دریاچه آزادی دنبال می شود