دوره آموزشی دوپینگ زیر نظر سازمان جهانی مبارزه با دوپینگ برگزار شد