علی اجاقی: بعد از بازگشایی دریاچه آزادی احساس کردم به خانه خودم برگشتم