علیرضا علیمحمدی: تهران با ایجاد مرکز سنجش و استعدادیابی مسیر رو به پیشرفتی در قایقرانی طی می کند