رقبای پاروزنان کشورمان در مسابقات روئینگ قهرمانی آسیا مشخص شدند