آرش بصارت‌دار: قایقرانان نتیجه زحمات خود را در قهرمانی کشور شاهد بودند