احمدرضا طالبیان: با باز شدن دریاچه تمریناتمان بهتر خواهد شد