نتایج روز دوم رقابت های روئنیگ کاپ و قهرمانی جوانان آسیا