سیدعطا شرفشاهی: آذربایجان شرقی آینده روشنی در قایقرانی دارد