بهمن نصیری: لغو انتخابی المپیک برای من خبر بدی بود