محمود بهرامی رئیس هیات قایقرانی استان یزد:
در تلاشیم اسلالوم یزد هم مانند کانوپولو پیشرفت کند